קווי דמיון מובהקים בין חווית ה-DMT לחוויית סף המוות

קווי דמיון מובהקים בין חווית ה-DMT לחוויית סף המוות

כבר במאה הקודמת תוארה חפיפה בין הפנומנולוגיה של חווית סף המוות וזו של פסיכדליים קלאסיים. תיאורים אלו הובילו להשערה הפופולרית הגורסת שחווית סף המוות נוצרת ע”י הפרשה מוגברת של DMT אנדוגני בזמן המוות, השערה שטרם אוששה. הדמיון בין חוויות סף מוות וחווית ה-DMT נובע מכך שבשתיהן מדווח על חוויות טרנסנדנטיות, כניסה ל”מימדים” אלטרנטיביים, קליטה ותקשור עם “ישויות”, יציאה מהגוף, מוות וחוויה הנחוות לעיתים כ”אמיתית יותר מאמיתית”.

למרות הדמיון הרב בין התופעות, טרם נבחנה האפשרות שהשימוש ב- DMT יוצר חוויה הדומה לחוויית סף המוות והמחקר הנוכחי נסה לענות על השאלה זו. במחקר זה אשר פורסם בשנת-2018 בכתב בעת- Frontiers in Psychology ניתן DMT IV ופלסבו ל-13 נבדקים בריאים שלא התנסו לפני כן עם פסיכדליים. מערך המחקר היה מערך תוך נבדקי מבוקר פלסבו, חד סמיות עם מינונים מותאמים אישית (טווח שבין 7-20 מ”ג DMT). המחקר כלל סדר מתן חומרים קבוע; בתחילה ניתן אינבו (סליין) ושבוע לאחר מכן ניתן DMT.  

לאחר סינון מקדים על פי קריטריוני הכללה/אי הכללה, הערכה רפואית, פסיכיאטרית ונירולוגית הנבדקים נתבקשו למלא הערכות קו בסיס אשר כללו שאלונים להערכת מדדי אישיות (PDI,MODTAS). בהמשך, לאחר מתן DMT/פלסבו הנבדקים מילאו שאלונים לאפיון החוויה הסובייקטיבית שעברו (MEQ ,EDI). בנוסף הנבדקים הושוו לקבוצת ביקורת אשר כללה נבדקים שעברו חווית סף מוות “אמיתית” ומילאו שאלון להערכת חווית סף מוות (Greyson NDE scale).

הממצאים מדגימים שמתן DMT יצר חוויה הדומה לחוויית סף מוות, זאת לעומת פלסבו (תמונה א). בנוסף וכמצופה, מתן DMT יצר חוויה פסיכדלית ומיסטית אשר נמצאה בקורלציה חיובית עם שאלון המודד חווית סף מוות. 

תמונה א: ציונים במדד “חווית סף מוות” נמצאו גבוהים יותר לאחר DMT (כחול) לעומת פלסבו (אפור). A. ב- 10/16 מפריטי השאלון.B. בכל תתי הסקאלות של השאלון. C. סה”כ הצוין בשאלון, הקו האדום המקווקו מייצג את ציון ה סף לקביעת חווית סף מוות.

כאשר המשתמשים להם ניתן DMT הושוו לקבוצת ביקורת אשר עברה חווית סף מוות אמיתית, לא נמצא הבדל בין הקבוצות בחוויות המדווחות, ממצא המדגיש את הדמיון בין התופעות (תמונה ב).

ממצאי המחקר הנוכחי מדגימים חפיפה בין הפנומנולוגיה של חווית סף המוות וזו של DMT. נבדקים שניתן להם DMT דירגו את ציוניהם כגבוהים במדדים המודדים חוויות סף ומוות, ובאותה המידה כמו גם אינדיבידואלים אשר עברו חווית סף מוות אמיתית. ממצאים אלו מצביעים על חשיבותם של מחקרים עתידים אשר יבחנו גם את הנוירו-ביולוגיה של חווית סף המוות, DMT  והקשר האפשרי ביניהם.  

הבנה טובה יותר של הפסיכולוגיה והנוירו-ביולוגיה של תהליך המוות, למשל ע”י שימוש במודלים פסיכדליים, יכולה לתרום לצורה בה אנו מפרשים ומבינים תופעה אוניברסלית ובלתי נמנעת זו. הרחבת ההבנה בנושא יכולה לספק לנו היכרות וקבלה בריאה יותר של המוות.

 

תמונה ב: השוואה בין אינדיבידואלים שחוו חווית סף מוות אמיתית (אדום) ונבדקים אשר קיבלו DMT (כחול) זאת ע”י שימוש בסקאלה סטנדרטית למדידת חווית סך מוות (התאמה בגיל ובמין נעשתה בן המדגמים). לא נמצא הבדל בין הקבוצה שקיבלה DMT והקבוצה שעברה חווית סף מוות A.ב- 15/16 הפריטים של השאלון B.בכל תתי הסקאלות של השאלון C. סה”כ הציון בשאלון. הקו האדום המקווקו מייצג את סף לקביעת חווית סף מוות.

מקור:

Timmermann, C., Roseman, L., Williams, L., Erritzoe, D., Martial, C., Cassol, H., … & Carhart-Harris, R. (2018). DMT models the near-death experience. Frontiers in psychology9, 1424.‏

קישור למקור

כתיבת תגובה

סגירת תפריט